سفارش تبلیغ
صبا ویژن

آبسردکن جهنم

 

 

در انتظـــــــــارم بمــــان ...

کـــــاش مــی تـــوانسـتــــم


بــا دستــــانی کــه محــکــوم بـــه نــوشـتننــد

 

 

تنهـــــــاییــم ، دلــتنگیــــم


و ســکــــوت ســــــرد 
فــــاصلـه هــا را


بـــرایــــــت نقـــــاشی کنــــم

 

 

کــــــاش می دانســتــی عشــــــق چــه رنــگـــــی دارد


تـــــا مــی تــــوانســتــــم از دلــتنــگی هـــایـــم


بــا همــان رنـــگ بــرایــــت بـــــوم بســـازم

 

 

کــــاش می تـــوانستی شـــــب هنــگام


با بالهـــــای شیــشــــه ای خیـــــالت


تـــا رویـــــاهـــــای شـکســتنـــی خیــــالم پـــــرواز کـنـــی


دستـــــانــم را بــگیــــری


و تا تــــه زمــــان بــا مـــــن سخــن گــویــــی

 

 

کــــــاش مــی دانســتـــی هــــــر شــــــب


در تکــــــرار لحــظـــه هــــــا

 


خستــــه از ســکــــوتی بــی انـتهــــا


بــا مــــاه ، بــا ستـــــاره از تــــــــو مــی گــویـــــم

 

کـــــــاش می دانســتـــی در نبـــودن هــــایت


بــه جــای تـــــــــــــو،


بـــــرای شـــب بـــــو هـــــــا


قاصدکهــــــــــــا


و یــــــاس های دلــتنـــگ حیــــــاط


شعــــــــر می خوانم

 

 

در انتظـــــــــارم بمــــان


تا یخ هــــــای زمــــان ذوب شــــود


تا پرستوهـــــــا به پــــرواز در آینـــد


میــدانــم زمـــــان زیـــــادی نمـــــانــده

 

 

فعـــــــلاً محکومـــــــــــــم به زنـــــــدگی

 

 

 

 


نوشته شده در یادداشت ثابت - سه شنبه 93/8/28ساعت 1:6 عصر توسط رضا دلیر کبودان| نظرات ( ) |